Reklamačné podmienky

Na stiahnutie

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar, ktorý si zakúpil:
 2. má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti,
 3. zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
 4. je bez zjavných a skrytých vád,
 5. bol predaný a doručený za Cenu, ktorá bola v okamihu jeho Objednania zverejnená a Eshope a že táto Cena mu bola aj správne vyúčtovaná.
 6. Zodpovednosť Predávajúceho sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na Tovar, ktorý si Kupujúci zakúpil za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktoré sa mu poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je ich predaj Kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok. To neplatí na Tovary, na ktoré bola poskytnutá zľava práve z dôvodu vady Tovaru. V tom prípade sú zo záruky vyňaté vady, pre ktoré bol Tovar za nižšiu Cenu predaný.
 7. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré
 8. existovali pri prevzatí Tovaru Kupujúcim,
 9. sa vyskytli po prevzatí Kupujúcim v priebehu záručnej doby.
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady,
  1. ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si Kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
  2. v prípade, ak Kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný Tovar bol zakúpený z vlastníctva Predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba,
  3. ktoré Kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že Predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom,
  4. ktoré spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,
  5. ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami,
  6. ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre Kupujúceho alebo boli spôsobené Kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.
 11. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom Tovare. Právo na reklamáciu vady, ktorú má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo po čase od prevzatia, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, po tom ako vadu zistí, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.
 12. Záručná doba je stanovená na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak je na predanom Tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená iná lehota na použitie, záväzná je takto vyznačená záručná doba.
 13. Kupujúci berie na vedomie, že zjavné vady Tovaru, vrátane poškodenia obalu je oprávnený uplatniť výlučne pri preberaní Tovaru v súlade s čl. V. ods. 8 tejto Zmluvy. V prípade zjavnej vady Tovaru zistenej pri jeho preberaní budú Zmluvné strany postupovať v súlade s čl. V ods. 8 týchto podmienok. Na tento postup sa primerane vzťahujú aj ustanovenia tohto čl. Podmienok. Tieto vady nie je možné uplatniť po prevzatí Tovaru v záručnej dobe, iba ak Kupujúci preukáže, že Tovar mal tieto vady už pri jeho preberaní.
 14. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť prostriedkami elektronickej komunikácie prostredníctvom stanoveného reklamačného formulára, ktorého vzor je zverejnený na Internetovom sídle. Vyplnený a podpísaný reklamačný formulár Kupujúci zašle na emailovú adresu: reklamacie@selavi.sk. V reklamačnom formulári Kupujúci uvedie, aký spôsob vyriešenia reklamácie požaduje. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom reklamácie môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na tel. č.: +421 905 541 821.
 15. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady predložiť Predávajúcemu doklady preukazujúce u neho zakúpený Tovar, alebo ak to z povahy veci nie je možné, umožniť Predávajúcemu dôkaz o vade, ktorá je predmetom reklamácie.
 16. Predávajúci upovedomí Kupujúceho o prijatí reklamácie, a to spravidla prostredníctvom potvrdzujúceho emailu. Pri uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa týchto Podmienok a všeobecne záväzných predpisov. Oboznámením sa s právami Kupujúceho je aj zaslanie odkazu na tieto Podmienky, v ktorých je uplatnený spôsob reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 17. V prípade reklamácie zjavnej vady, ktorú si Kupujúci uplatnil bezodkladne pri prevzatí Tovaru vybaví Predávajú reklamáciu do 3 (troch) pracovných dní.
 18. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu až po dlhšom čase po prevzatí Tovaru počas plynutia záručnej doby, Predávajúci predloží Tovar na odborné posúdenie. Z uvedeného dôvodu je lehota na vybavenie takejto reklamácie 30 (tridsať) dní odo dňa jej prijatia Predávajúcim. Lehota na vybavenie reklamácie sa môže predĺžiť z dôvodov na strane Kupujúceho, ktorými sú najmä nepredloženie potrebných dokladov alebo neposkytnutie potrebnej súčinnosti.
 19. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na charakter predávaného Tovaru, ktorým sú predovšetkým alkoholické nápoje slúžiace na priamu konzumáciu, môže byť reklamácii uplatnenej až po prevzatí Tovaru počas záručnej doby vyhovené iba vo výnimočných prípadoch.
 20. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, a to aj v prípade, že reklamáciu bola odmietnutá.
 21. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok má Kupujúci nárok na:
  1. výmenu Tovaru za rovnaký Tovar,
  2. výmenu Tovaru za iný, rozdielny Tovar, pričom rozdiel v Cene bude Zmluvnými stranami vysporiadaný pri vybavení reklamácie,
  3. na vrátenie už zaplatenej Kúpnej ceny za Tovar, pričom v tomto prípade je Kupujúci povinný vrátiť Tovar naspäť Predávajúcemu.
 22. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového Tovaru.
 23. Akékoľvek nároky z vád Tovaru Kupujúceho po akceptovaní reklamácie musia byť uspokojené do 14 (štrnástich) dní odo dňa oznámenia o vybavení reklamácie.
 24. Kupujúci berie na vedomie, že všetky náklady súvisiace s doručením Tovaru naspäť Predávajúcemu znáša Kupujúci.
 25. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adresu reklamacie@selavi.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa vyššie uvedeného zákona, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na „http://ec.europa.eu/consumers /odr/index_en.htm“.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- Eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur s DPH. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a teda nakupujú Tovary v rámci svojej podnikateľskej činnosti.