Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Účelom týchto Podmienok je úprava základných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúcich pri predaji Tovaru prostredníctvom Eshopu Predávajúceho, a teda pri predaji Tovaru uskutočneného na základe Kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku.
 2. Prevádzkovateľom Eshopu je spoločnosť PALK, a.s., so sídlom Prostredná 49/13, Svätý Jur 900 21, IČO: 46 818 481, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6823/B.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané v týchto Podmienkach majú nasledovný význam:
 2. Cena – Cena, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu za objednanie a doručenie Tovaru, ktorá pozostáva z Kúpnej ceny a Ceny dopravy;
 3. Cena dopravy - cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu. Cena dopravy nie je zahrnutá v Kúpnej cene Tovaru;
 4. Eshop – počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná na Internetovom sídle s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie Tovarov;
 5. Internetové sídlo – internetová stránka Prevádzkovateľa selavi.sk;
 6. Kúpna cena - kúpna cena Tovaru, aktuálne Kúpne ceny sú zverejnené na Eshope pri jednotlivých druhoch Tovarov;
 7. Kúpna zmluva – právny úkon, ktorý vznikne medzi Kupujúcim a Predávajúcim akceptáciou Objednávky Kupujúceho Predávajúcim;
 8. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Eshop a následne postupom uvedeným v týchto Podmienkach vyhotoví Objednávku a uzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu. Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovary pre svoju vlastnú spotrebu a nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti je v postavení spotrebiteľa a vzťahujú sa na ňu všetky Predpisy na ochranu spotrebiteľa. Tieto predpisy sa nevzťahujú na Kupujúceho – právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade nákupu alkoholických nápojov môže byť Kupujúci iba fyzická osoba staršia ako 18 (osemnásť) rokov;
 9. Nákupný košík – časť Eshopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí Eshopu, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru alebo zmenou množstva vybratého Tovaru;
 10. Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 11. Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 12. Objednávka – záväzná požiadavka Kupujúceho na nákup Tovarov, ktorá je zároveň návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v Eshope výberom Tovarov Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia Objednávkového formuláru;
 13. Objednávkový formulár – formulár, ktorý je Kupujúci povinný vyplniť pred záväzným zaslaním Objednávky za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy;
 14. Podmienky – tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho;
 15. Predávajúci – obchodná spoločnosť – Prevádzkovateľ, ktorá v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom Eshopu predáva Tovar;
 16. Predpisy na ochranu spotrebiteľa – všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú práva a povinnosti spotrebiteľov, najmä Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji;
 17. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť Pálffyovský kaštieľ, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok,
  IČO: 46 818 481, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6823/B;
 18. Registrácia – elektronická registrácia Užívateľa do databázy Eshopu, a to vyplnením aspoň registračných údajov v užívateľskom rozhraní Eshopu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy Eshopu;
 19. Tovar – vec ponúkaná Predávajúcim na predaj prostredníctvom Eshopu, aktuálna ponuka Tovarov je vždy zverejnená na Eshope, Tovarmi sú predovšetkým alkoholické nápoje ako víno, šumivé víno, prosecco, grappa a pod.;
 20. Užívateľ – akákoľvek osoba, ktorá užíva Eshop;
 21. Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 22. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji – zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pro predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 23. Zmluvné strany – Predávajúci a Kupujúci.

 

Článok III

Objednávanie Tovaru

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom Eshopu, a to vložením Tovaru do Nákupného košíka, vyplnením Objednávkového formulára a následným záväzným zaslaním Objednávky.
 2. Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho Kúpna cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného Tovaru v Eshope. Vyobrazenia Tovarov v Eshope majú len informa­tívny charakter.
 3. Tovar môže cez Eshop nakupovať Užívateľ s Registráciou aj bez Registrácie. Registráciou získa Užívateľ prístup k svojmu užívateľskému kontu. Toto konto mu umožňuje podľa technických dispozícií Eshopu sledovanie stavu a histórie Objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek Tovaru alebo získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak sú tieto výhody Predávajúcim poskytnuté. Užívateľ s Registráciou má vo svojom konte už vopred vyplnené osobné údaje za účelom objednávania Tovaru. Užívateľ bez registrácie nedisponuje týmito výhodami a pri nákupe je vždy povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky svoje potrebné údaje v Objednávkovom formulári.
 4. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom jeho vkladania do Nákupného košíka. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri Tovare sa položka Tovaru pridá do Nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách Objednávky.
 5. Ak má Kupujúci v Nákupnom košíku všetok požadovaný Tovar môže vyplniť Objednávkový formulár a následne odoslať Objednávku.
 6. Počas vypĺňania Objednávkového formuláru si Kupujúci zvolí spôsob úhrady Ceny a zároveň spôsob doručenia Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. Ku Kúpnym cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj Cena za dopravu podľa zvo­leného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Aktuálna výška Ceny dopravy je vždy vyobrazená na Eshope pri jednotlivých typoch doručenia.
 8. Užívateľ si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dopravy Tovaru:
 9. doručenie prostredníctvom kuriéra,
 10. osobný odber na nasledovných adresách:
 • Selaví (sklad), Senecká cesta 2/A, Logistický areál P3, Hala B, rampa 46, Ivanka pri Dunaji
 • Selaví, Tatranská Lomnica 92, 059 60 Tatranská Lomnica,
 1. Kupujúci berie na vedomie, že Cena dopravy Tovaru je spoplatnená sumou, ktorá je osobitne zverejnená na Eshope pri jednotlivých spôsoboch dopravy. Cena za dopravu Tovaru bude pripočítaná k Cene Tovaru.
 2. Užívateľ si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov platby Ceny:
 3. platba platobnou kartou online,
 4. platba na dobierku (v prípade doručenia kuriérom),
 5. platba platobnou kartou alebo v hotovosti v prípade osobného odberu.
 6. Na konci vypĺňania Objednávkového formulára sa Kupujúcemu zobrazí tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ a zároveň aj odkaz na tieto Podmienky. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť sa s týmito Podmienkami, s vlastnosťami Tovaru a celkovou Cenou, ktorú je povinný Predávajúcemu uhradiť.
 7. Objednávka sa jej zaslaním stáva pre Kupujúceho záväznou a Kupujúci je povinný v prípade jej akceptácie Predávajúcim zaplatiť Cenu.

 

Článok IV

Kúpna zmluva

 1. Potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho vzniká Kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.
 2. Za potvrdenie Objednávky Predávajúcim sa považuje doručenie emailu s potvrdením prijatia Objednávky na email Kupujúceho uvedený v Objednávke. Spolu s potvrdzujúcim mailom bude Kupujúcemu doručené aj poučenie Kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvyvrátane formulára na uplatnenie tohto práva a odkaz na tieto Podmienky.
 3. Kúpna zmluva nevznikne za predpokladu, že Kupujúci v Objednávke uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje a Predávajúci z uvedeného dôvodu nie je schopný akceptovať Objednávku zaslaním a doručením potvrdzujúceho emailu Kupujúcemu.
 4. Ak Predávajúci ani pri vynaložení maximálneho úsilia nie je schopný splniť Objednávku alebo jej časť z dôvodov na strane tretej osoby (napr. Tovar sa už nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať Objednávku alebo z dôvodov vyššej moci) je oprávnený:
 5. Objednávku odmietnuť a emailom o tom upovedomiť Kupujúceho,
 6. v potvrdzujúcom emaile navrhnúť zmenu Objednávky, pričom potvrdenie takéhoto návrhu Kupujúcim sa považuje za akceptáciu zmeny Kúpnej zmluvy.
 7. Ak nedôjde k akceptácii Objednávky Predávajúcim alebo k jej zmene alebo dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy akýmkoľvek spôsobom podľa týchto Podmienok a Kupujúci už zaplatil Cenu za objednaný Tovar, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu alebo jej časť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa upovedomenia Kupujúceho o neakceptovaní alebo zmene Objednávky alebo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

 

Článok V

Platba a dodanie Tovaru

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť za Tovar jedným zo spôsobov uvedeným v čl. III týchto Podmienok.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 3. Úhradou Ceny sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že Cenu je spravidla povinný zaplatiť ešte pred dodaním Tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spôsob platby „na dobierku“, kedy je Kupujúci povinný zaplatiť Ceny až pri preberaní Tovaru od sprostredkovateľa doručenia. Pri preberaní Tovaru môže Kupujúci zaplatiť Cenu aj v prípade, že sa rozhodol pre možnosť osobného odberu Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v primeranej lehote, spravidla do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa akceptovania Objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. Dodacia doba môže byť predĺžená aj z dôvodov na strane sprostredkovateľa Predávajúceho (napr. z dôvodov na strane kuriéra a pod.).
 6. Tovar bude Kupujúcemu doručený spôsobom zvoleným Kupujúcim v Objednávke. Spolu s Tovarom Kupujúcemu môže byť doručená aj faktúra (daňový doklad), prípadne aj ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k Tovaru. Daňový dok­lad (faktúra) môže byť Kupujúcemu zaslaný aj v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý môže byť, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom Predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.
 7. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia (kuriérom), Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. Súčasťou dodania Tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie Tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo sprostred­kovateľovi doručenia na vyzvanie originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania Tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má Predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie Tovaru.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní v prítomnosti sprostredkovateľa doručenia. V prípade, ak Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je akýmkoľvek spôsobom poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a vyhotoviť o tom písomný záznam. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže Kupujúci odmietnuť Tovar prevziať, o čom bude Predávajúci upovedomený sprostredkovateľom doručenia Tovaru, pričom po odmietnutí Tovaru môže Kupujúci:
 • od Kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom odstúpením sa rozumie samotné odmietnutie prevzatia Tovaru Kupujúcim uvedené v písomnom zázname spísanom Kupujúcim a sprostredkovateľom doručenia, v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú Cenu do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy,
 • od Kúpnej zmluvy neodstúpiť ale následne si uplatniť nároky z vád Tovaru podľa čl. VIII týchto Podmienok, t.j. žiadať o odstránenie vád Tovaru výmenou poškodeného Tovaru za nový nepoškodený Tovar, a to na základe reklamačného formulára uvedeného v čl. VIII. týchto podmienok.
 1. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie Tovaru svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby na dodacom liste pri preberaní Tovaru.
 2. Ak si Kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je Tovar pripravený Predávajúcim na prevzatie na zvolenom mieste odberu. Tovar bude na mieste odberu pripravený na prevzatie spravidla do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa akceptácie Objednávky. O tom, že Tovar je pripravený na prevzatie bude Kupujúci oboznámený prostredníctvom sms správy alebo emailu.
 3. V prípade zvolenia osobného odberu je Kupujúci povinný prevziať Tovar najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa oznámenia o uložení Tovaru na odbernom mieste. V prípade neprevzatia Tovaru v stanovenej lehote je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením je aj email Predávajúceho s informáciou, že od Kúpnej zmluvy odstupuje a Tovar už nebude Kupujúcemu dodaný. Na prevzatie Tovaru na odbernom mieste sa primerane vzťahuje č. V ods. 8 týchto Podmienok.
 4. V prípade zvolenia doručenia sprostredkovateľom doručenia je Kupujúci povinný prevziať Tovar najneskôr na 3 (tretie) doručovanie. V prípade neprevzatia Tovaru kuriér vráti Tovar naspäť Predávajúcemu a Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho z dôvodov na strane Kupujúceho je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla týmto konaním Kupujúceho (náklady na doručovanie, balenie, administratívu a pod.).
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až momentom jeho prevzatia na mieste určenom Kupujúcim a po úplnom zaplatení Ceny.
 7. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Predávajúci ho neprevezme.

 

Článok VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Kupujúci je povinný:
 2. uviesť v Objednávke správne a zrozumiteľné údaje za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy,
 3. zaplatiť Kúpnu cenu za Tovar a Cenu dopravy vo výške uvedenej na Eshope a spôsobom, ktorý si sám zvolí pri vyhotovovaní Objednávky,
 4. pri prebratí Tovaru Tovar riadne skontrolovať za účelom zistenia prípadných vád dodaného Tovaru,
 5. poskytnúť Predávajúcemu všetku objektívne možnú súčinnosť za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy a dodania Tovaru,
 6. dodržiavať všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto Podmienkach.
 7. Kupujúci je oprávnený:
 8. odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s čl. VII týchto Podmienok,
 9. uplatniť si nároky z vád Tovaru podľa čl. VIII týchto Podmienok.
 10. Predávajúci je povinný:
 11. dodať Kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej Cene,
 12. spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty vzťahujúce sa k Tovaru, ako napríklad faktúru za Tovar, návod na obsluhu a pod,
 13. dodržiavať všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto Podmienkach.

 

 

 

Článok VII

Právo Kupujúceho vrátiť Tovar bez udania dôvodu

 1. Kupujúci je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.
 2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručiť Predávajúcemu najneskôr v posledný deň určenej lehoty, a to na emailovú adresu reklamacie@selavi.sk, prípadne v posledný deň tejto lehoty písomné odstúpenie zaslať na adresu sídla Predávajúceho a odovzdať ho najneskôr v tento deň na poštovú prepravu.
 3. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar kúpený na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zverejnený na Internetovom sídle. Náklady na vrátenie Tovaru v plnom rozsahu znáša Kupujúci.
 4. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Cenu za Tovar do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený Tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne sám. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu rovnakým spôsobom, akým ju Kupujúci zaplatil.
 5. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa ďalej primerane vzťahujú ustanovenia § 7 až 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 6. Ustanovenia tohto článku Podmienok sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, a teda nakupuje Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar, ktorý si zakúpil:
 2. má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti,
 3. zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
 4. je bez zjavných a skrytých vád,
 5. bol predaný a doručený za Cenu, ktorá bola v okamihu jeho Objednania zverejnená a Eshope a že táto Cena mu bola aj správne vyúčtovaná.
 6. Zodpovednosť Predávajúceho sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na Tovar, ktorý si Kupujúci zakúpil za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktoré sa mu poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je ich predaj Kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok. To neplatí na Tovary, na ktoré bola poskytnutá zľava práve z dôvodu vady Tovaru. V tom prípade sú zo záruky vyňaté vady, pre ktoré bol Tovar za nižšiu Cenu predaný.
 7. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré
 8. existovali pri prevzatí Tovaru Kupujúcim,
 9. sa vyskytli po prevzatí Kupujúcim v priebehu záručnej doby.
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady,
  1. ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si Kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
  2. v prípade, ak Kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný Tovar bol zakúpený z vlastníctva Predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba,
  3. ktoré Kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že Predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom,
  4. ktoré spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,
  5. ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami,
  6. ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre Kupujúceho alebo boli spôsobené Kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.
 11. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom Tovare. Právo na reklamáciu vady, ktorú má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo po čase od prevzatia, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, po tom ako vadu zistí, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.
 12. Záručná doba je stanovená na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak je na predanom Tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená iná lehota na použitie, záväzná je takto vyznačená záručná doba.
 13. Kupujúci berie na vedomie, že zjavné vady Tovaru, vrátane poškodenia obalu je oprávnený uplatniť výlučne pri preberaní Tovaru v súlade s čl. V. ods. 8 tejto Zmluvy. V prípade zjavnej vady Tovaru zistenej pri jeho preberaní budú Zmluvné strany postupovať v súlade s čl. V ods. 8 týchto podmienok. Na tento postup sa primerane vzťahujú aj ustanovenia tohto čl. Podmienok. Tieto vady nie je možné uplatniť po prevzatí Tovaru v záručnej dobe, iba ak Kupujúci preukáže, že Tovar mal tieto vady už pri jeho preberaní.
 14. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť prostriedkami elektronickej komunikácie prostredníctvom stanoveného reklamačného formulára, ktorého vzor je zverejnený na Internetovom sídle. Vyplnený a podpísaný reklamačný formulár Kupujúci zašle na emailovú adresu: reklamacie@selavi.sk. V reklamačnom formulári Kupujúci uvedie, aký spôsob vyriešenia reklamácie požaduje. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom reklamácie môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na tel. č.: +421 905 541 821.
 15. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady predložiť Predávajúcemu doklady preukazujúce u neho zakúpený Tovar, alebo ak to z povahy veci nie je možné, umožniť Predávajúcemu dôkaz o vade, ktorá je predmetom reklamácie.
 16. Predávajúci upovedomí Kupujúceho o prijatí reklamácie, a to spravidla prostredníctvom potvrdzujúceho emailu. Pri uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa týchto Podmienok a všeobecne záväzných predpisov. Oboznámením sa s právami Kupujúceho je aj zaslanie odkazu na tieto Podmienky, v ktorých je uplatnený spôsob reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 17. V prípade reklamácie zjavnej vady, ktorú si Kupujúci uplatnil bezodkladne pri prevzatí Tovaru vybaví Predávajú reklamáciu do 3 (troch) pracovných dní.
 18. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu až po dlhšom čase po prevzatí Tovaru počas plynutia záručnej doby, Predávajúci predloží Tovar na odborné posúdenie. Z uvedeného dôvodu je lehota na vybavenie takejto reklamácie 30 (tridsať) dní odo dňa jej prijatia Predávajúcim. Lehota na vybavenie reklamácie sa môže predĺžiť z dôvodov na strane Kupujúceho, ktorými sú najmä nepredloženie potrebných dokladov alebo neposkytnutie potrebnej súčinnosti.
 19. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na charakter predávaného Tovaru, ktorým sú predovšetkým alkoholické nápoje slúžiace na priamu konzumáciu, môže byť reklamácii uplatnenej až po prevzatí Tovaru počas záručnej doby vyhovené iba vo výnimočných prípadoch.
 20. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, a to aj v prípade, že reklamáciu bola odmietnutá.
 21. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok má Kupujúci nárok na:
  1. výmenu Tovaru za rovnaký Tovar,
  2. výmenu Tovaru za iný, rozdielny Tovar, pričom rozdiel v Cene bude Zmluvnými stranami vysporiadaný pri vybavení reklamácie,
  3. na vrátenie už zaplatenej Kúpnej ceny za Tovar, pričom v tomto prípade je Kupujúci povinný vrátiť Tovar naspäť Predávajúcemu.
 22. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového Tovaru.
 23. Akékoľvek nároky z vád Tovaru Kupujúceho po akceptovaní reklamácie musia byť uspokojené do 14 (štrnástich) dní odo dňa oznámenia o vybavení reklamácie.
 24. Kupujúci berie na vedomie, že všetky náklady súvisiace s doručením Tovaru naspäť Predávajúcemu znáša Kupujúci.
 25. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adresu reklamacie@selavi.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa vyššie uvedeného zákona, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na „http://ec.europa.eu/consumers /odr/index_en.htm“.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- Eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur s DPH. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a teda nakupujú Tovary v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Článok IX

Ochrana osobných údajov

 1. Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nájdete v zásadách spracúvania osobných údajov "Ochrana osobných údajov".

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovom sídle Prevádzkovateľa, ak nie je v týchto Podmienkach uvedený neskorší dátum.
 2. Písomnou dohodou medzi Zmluvnými stranami môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto Podmienok vylúčené alebo pozmenené.
 3. Ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné, akýkoľvek dokument sa považuje za doručený, ak bude adresátovi doručený osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom na adresu  oznámenú adresátom, najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred dňom odoslania dokumentu. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa 7 (siedmy) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Doručovaná písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia.
 4. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Ak by niektoré ustanovenia mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka v prípade Kupujúcich – spotrebiteľov a Obchodného zákonníka v prípade Kupujúcich – nie spotrebiteľov a ostatných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.
 6. Akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa týchto Podmienok, ako aj zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, sú strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že sa strany nedohodnú, príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore je nezávislý súd Slovenskej republiky, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v prípade, že Zmluvnou stranou je subjekt so sídlom/miestom podnikania/trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch strán, pričom strany ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný súd.
 7. Členenie Podmienok na články, ako aj označenie jednotlivých článkov, slúžia len na zlepšenie orientácie v texte Podmienok, a preto nie je možné ich použiť pri výklade Podmienok, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti ich častí.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky, ako aj iné dokumenty, na ktoré odkazujú tieto Podmienky jednostranne meniť bez súhlasu Kupujúceho. O zmene dokumentov uvedených v predchádzajúcej vete Prevádzkovateľ upovedomí Kupujúceho s primeraným časovým predstihom zverejnením ich úplného znenia na Internetovom sídle, nakoľko v prípade, že dôjde k objednávke Tovaru, za záväzný sa považuje ten dokument, ktorý bol zverejnený na Internetovom sídle.
 9. Tieto Podmienky sú k dispozícií k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa a zároveň sú zverejnené na Internetovom sídle.
 10. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v Objednávkovom formulári pred zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami, a že prostredníctvom týchto Podmienok bol oboznámený s potrebnými informáciami v súlade s § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

 

V Bratislave dňa 28.02.2020