Štatút súťaže "Vyhrajte so Selaví"

Štatút súťaže

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom „Vyhrajte so Selaví“ (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž (ďalej len „Štatút“). Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Organizátor Súťaže

1.    Organizátorom Súťaže je spoločnosť Pálffyovský kaštieľ, a.s., so sídlom Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, IČO: 46 818 481, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6823/B (ďalej len „Organizátor“).

Článok II. 
Trvanie Súťaže

1.    Súťaž sa uskutoční v období od 23.11.2018 do 31.12.2019 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).

Článok III.
Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

1.    Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“), ktorá Spoločnosti prostredníctvom ňou distribuovaného letáku (ďalej len „Leták“) udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do Súťaže (ďalej len „Súhlas“). Vzor Letáku spolu so Súhlasom je umiestnený na webovej stránke www.selavi.sk (ďalej len „Stránka“).
2.    Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj osobu, ktorá naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.

Článok IV.
Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže

1.    Podmienkou účasti v Súťaži je vyplnenie Súhlasu, ktorý je súčasťou Letáku. 
2.    Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Článok V.
Žrebovanie, kontaktovanie Výhercov a odovzdanie výhier

1.    Výhercovia Súťaže (ďalej len „Výherca“) budú vyžrebovaní vždy raz za mesiac osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom žrebovania sa uskutočnia počas Doby trvania súťaže vždy raz mesačne v dátume vopred určenom Organizátorom, ktorý bude Účastníkom oznámený emailom (ďalej len „Deň žrebovania“). Podkladom pre žrebovanie budú výlučne Súhlasy Účastníkov odovzdané Organizátorovi. 
2.    Celkovo prebehne 14 (štrnásť) žrebovaní.
3.    Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v každý Deň žrebovania 3 (troch) Výhercov, ktorí získajú 1 (jednu) z výhier uvedených v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu.
4.    Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na Stránke. 
5.    Výhercom bude po vyžrebovaní zaslaný email s ďalšími pokynmi ohľadom prevzatia výhry. Výherca Súťaže je povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.
6.    Výhercovia sú za účelom odovzdania výhry povinní vyzdvihnúť si ju v prevádzke Organizátora, t.j. vo Vínotéke Selaví na adrese Klobučnícka 442/4, 811 01 Bratislava.
7.    Výherca stráca nárok na výhru, ak 
a)    sa Organizátor nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol v Súhlase;
b)    Výherca výhru odmietne;
c)    sa Výherca vzdá výhry;
d)    mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.
8.    Organizátor Súťaže nezodpovedá za neprevzatie výhry Výhercom, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.
9.    Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Článok VI.
Výhra v Súťaži

1.    Výhry v Súťaži sú nasledovné: 
a)    degustačná večera pre 2 (dvoch) vo Vínotéke Selaví na adrese Klobučnícka 442/4, 811 01 Bratislava,
b)    fľaša vína ViaJur a 
c)    darčekové predmety Organizátora so značkou Selaví. 
2.    Namiesto výhier uvedených v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercom poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná na inú osobu.
3.    Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.
4.    Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

1.    Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.    Organizátor bude spracúvať osobné údaje Účastníkov na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Organizátorovi udelili prostredníctvom Letáku. Bližšie informácie ohľadom spracúvania sú uvedené priamo v Letáku, ako ja na webovej stránke http://www.selavi.sk/ochrana-osobnych-udajov.pdf. 

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.    Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na Stránke. 
2.    Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 1 tohto Štatútu.
3.    V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
4.    Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.
5.    Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.    Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.
7.    Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

V Bratislave dňa 23.11.2018


Ukážka letáku